Voorwaarden

Ik adviseer je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en mij. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds hiernavolgende betekenis: Bauke Muller de eenmanszaak BM UPCLOSE, gevestigd en kantoorhoudende te (2651DK) Berkel en Rodenrijs aan Wilhelminastraat 69;
 2.  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van BM UPCLOSE;
 3. Dienst: de dienst die door BM UPCLOSE wordt verricht;
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intelllectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen BM UPCLOSE en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 6. Partijen: BM UPCLOSE en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen BM UPCLOSE en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijzingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer BM UPCLOSE anderen partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. BM UPCLOSE is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van BM UPCLOSE zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 (veertien) dagen.

 2. Indien de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan BM UPCLOSE een opdracht verstrekt, is BM UPCLOSE pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht BM UPCLOSE niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Artikel 4. De Dienst

 1. BM UPCLOSE verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

 2. BM UPCLOSE zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft BM UPCLOSE het recht om bepaalde Diensten te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van BM UPCLOSE. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om alle gemaakte afspraken omtrent de aard van de Dienst(en) en de overeengekomen prijzen schriftelijk aan BM UPCLOSE te bevestigen, alle noodzakelijke gegevens schriftelijk te verschaffen en medewerking te verlenen die BM UPCLOSE nodig heeft om de Diensten te verrichten. BM UPCLOSE mag de Diensten opschorten zolang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. BM UPCLOSE is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 1. Het is BM UPCLOSE toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. BM UPCLOSE is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een tussentijdse opzegging.

 2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

 3. Aan vooraf schriftelijk en/of mondeling overeengekomen opdrachten of geboekte werkdagen/ -dagdelen wordt een annuleringsvergoeding gekoppeld omwille van inkomstenderving voor BM UPCLOSE en derden. Indien Opdrachtgever de overeengekomen opdrachten of geboekte werkdagen/ -dagdelen tot vijf werkdagen voor effectieve aanvang geheel of gedeeltelijk ontbindt of annuleert, komt de vergoeding neer op 10% van de overeengekomen prijs met een maximum van € 250. Indien de annulering op minder dan vijf werkdagen maar wel op minstens twee werkdagen voor aanvang gebeurt, dan wordt een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de voor uitvoering van de overeengekomen prijs dan wel voor de opdracht gereserveerde arbeidstijd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de annulering op één werkdag voor aanvang geheel of gedeeltelijk ontbindt of annuleert, dan wordt een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de voor uitvoering van de overeengekomen prijs dan wel voor de opdracht gereserveerde arbeidstijd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten gedeeltelijk dan wel geheel zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door BM UPCLOSE zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding. Tevens zullen de bedragen voor de Diensten die op het moment van annulering of ontbinding reeds gedeeltelijk dan wel geheel zijn verricht maar nog niet gefactureerd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 4. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal BM UPCLOSE vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen en tarieven zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in euro’s en worden vermeld exclusief btw, tenzij anders vermeld.

 2. De in de offerte genoemde prijsopgaven en tarieven gelden uitsluitend voor de daarin genoemde Diensten. Indien buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere Diensten worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht.

 3. Voor zowel Diensten die in de offerte zijn beschreven als voor Diensten die buiten hetgeen in de offerte is omschreven vallen, is Opdrachtgever altijd ten minste het door BM UPCLOSE gehanteerde starttarief verschuldigd, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

 4. Alle (bijkomende) kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reis-, verblijf- en verzendkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook als deze niet in een offerte zijn opgenomen.

 5. Tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, worden de door BM UPCLOSE verrichte Diensten die een periodiek karakter hebben gewoonlijk één (1) maal per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan BM UPCLOSE verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van BM UPCLOSE. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn danwel een andere tussen Partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is BM UPCLOSE gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door BM UPCLOSE gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

 4. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij BM UPCLOSE hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

 5. BM UPCLOSE is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. BM UPCLOSE zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van de tariefswijziging voordat een nieuwe Dienst, aangeboden vanuit Opdrachtgever, door BM UPCLOSE schriftelijk wordt geaccepteerd. Tariefswijzigingen die plaatsvinden tijdens de duur van een Dienst, zullen één maand voorafgaand aan deze tariefswijzigingen door BM UPCLOSE aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien BM UPCLOSE een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van één (1) week in acht nemen. Voor Overeenkomsten die niet door Opdrachtgever met inachtneming van één (1) week worden opgezegd, geldt de tariefswijziging met ingang van de door BM UPCLOSE vooraf aangekondigde datum.

 6. BM UPCLOSE is daarnaast gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

__________________________________________________________________________________________________________________
1      Onder ‘Diensten die buiten hetgeen in de offerte is omschreven vallen’ worden Diensten verstaan zoals, maar niet uitsluitend:

 • het BM UPCLOSE achteraf aanpassen/aanvullen van het resultaat van de door BM UPCLOSE reeds geleverde Dienst;
 • het door BM UPCLOSE ds geleverde Dienst;
 • het voeren van communicatie met Opdrachtgever omtrent de Dienst. Communicatie is door BM UPCLOSEl gedefinieerd als: 1 (één) of meer door Opdrachtgever geïnitieerde contactmomenten die niet in de offerte zijn opgenomen en die betrekking hebben op praktische, inhoudelijke, linguïstische of grafische aspecten van de Dienst;
 • alle overige Diensten die niet in de offerte zijn opgenomen, al dan niet betrekking hebbende op de door BM UPCLOSE en Opdrachtgever eerder overeengekomen Dienst;
 • de door BM UPCLOSE gemaakte reistijd.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan BM UPCLOSE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan BM UPCLOSE een wereldwijde, niet-exclusieve en sub-licentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij BM UPCLOSE berusten, blijven bij BM UPCLOSE.

 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij BM UPCLOSE.

 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan alle (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die Diensten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te wijzigen, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. BM UPCLOSE is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

 2. Voor zover BM UPCLOSE aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10. Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van BM UPCLOSE aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BM UPCLOSE gevestigd is.

Heb je een vraag of opmerking?